Det finns mycket information på området personlig assistans som kan vara värdefull. Även om du redan har stor kunskap på detta område, så händer mycket inom denna bransch precis som inom många andra branscher. Till exempel tillkommer med jämna mellanrum nya lagar och riktlinjer för kommuner att förhålla sig till. Men för att beskriva kortfattat vad personlig assistans är, innebär det att du (eller någon annan) som är under 65 år och tillhör någon av de tre personkretsarna inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan ha möjlighet att få personlig assistans.

Man kan till exempel tillhöra någon av personkretsarna om man har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (personkrets 1), eller om man har en begåvningsmässig funktionsnedsättning som är både betydande och varaktig och som har uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder och där skadan har orsakats av antingen yttre våld eller en kroppslig sjukdom (personkrets 2).

Om man tillhör någon av de tre personkretsarna och är i behov av hjälp med vissa basala saker som till exempel hjälp att sköta hygienen. Man kan även få hjälp vid måltider eller kommunikation med andra människor. Det kan också handla om fysiska förflyttningar eller möjligheten att kunna delta i olika sorters aktiviteter. Inom LSS finns tio olika insatser där personlig assistans är en av insatserna. Det är både vuxna och barn som har möjlighet att få personlig assistans. Det är antingen kommunen eller Försäkringskassan som ansvarar för den personliga assistansen.

Assistansbolag i Sverige

För att utföra den personliga assistansen kan man till exempel anlita ett privat assistansbolag. Man kan också anordna den egna assistansen eller anlita kommunen. Ett assistansbolag kan oftast hjälpa till med olika saker. Det är givetvis den personliga assistansen som är viktigast, men ofta erbjuder de också till exempel juridisk hjälp, assistans med myndighetskontakter, samt vid aktiviteter för den som önskar och har behov.

För att hitta det assistansbolag som passar bäst för individen och dennes behov, önskemål och intressen, är det viktigt att man gör noggrann research och träffar assistansbolaget innan beslutet för att kunna öka sin delaktighet. Vid behov går det alltid att byta assistansbolag under tiden.

Samverkan och delaktighet är viktigt

Oavsett vilken aktör man anlitar för att utföra den personliga assistansen, är samverkan kring individen alltid viktigt. Det kan till exempel vara så att man är i behov av kontakt med olika myndigheter och instanser och man kan då begära att en samordnad individuell plan utformas. När man beviljas personlig assistans via LSS ska också en individuell plan utformas, åtminstone att man ska erbjudas en sådan. Syftet med att upprätta en sådan plan är att individen ska kunna ha delaktighet och inflytande över det som planeras och det som rör individen och dennes liv. Planen syftar också till att underlätta samordningen och samverkan kring olika aktörer, oftast mellan kommunen och dem som har ansvaret för olika typer av stöd. Den ska också omprövas varje år så att den alltid är aktuell och uppdaterad.

Om man önskar hjälp kring att ha kontakt med olika myndigheter eller aktörer, är det ofta en god idé att låta assistansbolaget hjälpa till om man inte vill göra det själv. Det kan finnas många olika aktörer som man ska ha kontakt med och som till exempel ska vara med vid upprättandet av en individuell plan eller samordnad individuell plan såsom Försäkringskassa, läkare eller liknande.

Via https://www.assistansförmedling.se/ finns information om Assistansbolag i Sverige

Om Assistans